Pakket Blond 2

 • 1 flesje ‘Coucou’
 • 1 flesje ‘Tielts Kloosterbier’
 • 1 flesje ‘De Poes’
 • 1 flesje ‘Wildebeest’
 • 1 flesje ‘Dunekeun Goudblond’
 • 1 flesje ‘Pilaarbijter’
 • 1 flesje ‘Flavos’
 • 1 flesje ‘Waardams Blond’
 • 1 flesje ‘Spoor 50 # IPA’
 • 1 flesje ‘Kasteel Beauvoorde’
 • 1 flesje ‘Sylluminati’
 • 1 flesje ‘De Maeght van Gottem’

€ 43,10

Dit pakket kan via Bpost geleverd worden in heel België.